Ga naar de inhoud

Privacy Policy Modelvliegclub Delta versie 2018

Privacy Policy

Modelvliegclub Delta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Modelvliegclub Delta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Modelvliegclub Delta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden;

Persoonsgegevens van onze leden van Modelvliegclub Delta worden door het secretariaat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over evenementen en uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van betaalverzoek lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het bestuur Modelvliegclub Delta namens het secretariaat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Verzekeringgegevens;
 • KNVvL lidmaatschap nummer;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door Modelvliegclub Delta opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het jaar van lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden;

De gegevens die u aan ons geeft  verstrekken wij alleen aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart ( KNVvL ) dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

Zo maken verstrekken wij u gegevens aan de KNVvL voor:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven (per mail door de KNVvL) en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij enkel persoonsgegevens delen met derden met uw schriftelijke toestemming.

Buiten de EU;

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen;

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn;

Modelvliegclub Delta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging;

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Modelvliegclub Delta van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • alle bestuursleden en eventuele medewerkers van Modelvliegclub Delta zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beeldmateriaal;

Het bestuur van Modelvliegclub Delta kan beeldmateriaal in de vorm van foto’s en/of viedeo beelden maken voor gebruik en/of plaatsing op haar website en/of Facebook pagina. Het kan dus voorkomen dat u op een foto en/of video herkenbaar in beeld bent. Indien u dit niet wenst en geen toestemming wilt verlenen voor gebruik op de website en/of Facebook pagina van Modelvliegclub Delta verzoeken wij u om dit schriftelijk aan het bestuur van Modelvliegclub Delta kenbaar te maken.

Rechten omtrent uw gegevens ;

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u (schriftelijk) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming (schriftelijk) in te trekken.

Klachten;

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen;

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met het bestuur op!

Contactgegevens;

 

Modelvliegclub Delta

Secretariaat;

Adres Zuiderzeestraat 87
Postcode Plaats 4388GP Oost-Souburg
E-mail modelvliegclubdelta@gmail.com